Volg STB
Image Alt

Author: Loes Steens

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 21 maart om 20:00 bij de Skylounge. De agenda van de algemene ledenvergadering is als volgt: 1) Opening en vaststellen stemgerechtigde leden; 2) Notulen jaarvergadering 17 april 2023 en jaarverslag secretaris; 3) Park ter Waerden; 4) Financiële gegevens STB en verslag kascontrolecommissie; 5) Vaststellen begroting 2024 en contributie 2025; 6) Goedkeuring nieuwe statuten STB 7) Bestuursverkiezing - aftreden Annick Ploumen 8) Clubkleding STB 9) Jubileumcommissie 10) Mededelingen, rondvraag en sluiting De notulen van de vorige jaarvergadering en de statuten zijn per mail aan jullie toegestuurd.