Volg STB
Image Alt

Gedragscode

Gedragscode

Binnen onze vereniging STB willen we zorgdragen voor een veilige omgeving waarbinnen alle leden, jong en oud, zich thuis voelen en met plezier de atletieksport kunnen beoefenen. Om dit te realiseren zijn we alert op zaken die dit mogelijk in de weg staan en proberen we pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

Zorgplicht Jeugd
STB vindt een veilige omgeving voor haar leden en vooral voor onze jeugdleden erg belangrijk. Bij het aanstellen van trainers en begeleiders die jeugdtrainingen verzorgen of een jeugdkamp begeleiden vindt er een kennismakingsgesprek plaats met het bestuurslid verantwoordelijk voor het jeugdbeleid
en worden referenties gecheckt.

• Trainers ontvangen voor aanvang het beleids- gedrag-, baan- en privacyreglement van STB en laten schriftelijk of via email weten dat zij deze regels hebben ontvangen en hiernaar zullen handelen.
• Voor trainers en begeleiders die jeugdtrainingen verzorgen of een jeugdkamp begeleiden geldt dat een VOG verklaring aangeleverd dient te worden.
• Trainers spreken leden aan indien de gedrags- privacy en baanregels niet gevolgd worden. Indien gewenst kan hiervoor ook het bestuur worden ingeschakeld.
• De kosten van de VOG-verklaring komen voor rekening van STB indien de aanvraag via STB loopt.
• STB heeft een vertrouwenspersoon voor de senioren en voor de junioren. Het protocol is beschikbaar via de website van STB landgraaf.
• De trainers houden zich aan de richtlijnen zoal beschreven in de baanregels en de gedragsregels.

Baangebruik:
Trainers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de baanregels van STB. Deze zijn beschikbaar via Intranet van STB Landgraaf en hangen in de omkleedruimte op de baan. Baantrainers van STB krijgen de beschikking over de sleutel voor toegang tot de baan en zijn verantwoordelijk voor een
goed beheer van en omgaan met baan en materiaal.

Privacy wetgeving
De trainers zijn bekend met en houden zich aan het privacy reglement van STB landgraaf zoals beschikbaar via de website van STB Landgraaf.
Dit betekent o.a. dat:
• er geen foto’s gebruikt worden voor enigerlei vorm van publicatie van jongeren
 onder de 18 jaar, zonder toestemming van de ouders/wettelijke
vertegenwoordigers.
• Er wordt als vanzelfsprekend prudent omgegaan met de persoonlijke gegevens
 van onze leden.
• De medische gegevens van de jeugdleden die beschikbaar zijn gesteld door de ouders/verzorgers ivm mogelijke calamiteiten, worden vastgelegd in de ledenadministratie en zijn alleen beschikbaar voor de betrokken jeugdtrainers.

Gedragsregels
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De regels op een rij:
• De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
• Bij de jeugdtrainingen zijn er minimaal twee begeleiders aanwezig (trainers
 en/of ouder begeleiders)
• De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder
 in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele
 Intimidatie tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de
 jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en
worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de
 begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard. Vraag voordat je een sporter fysiek begeleidt bij de uitvoering van een technische beweging of je hem/haar mag aanraken.
• De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen
 gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en
 (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de
 bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
• De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.